ارتقای نگاه راهبردی

نویسنده: فرزاد رمضانی بونش
نشریات تخصصی را می‌توان به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد و از جهت مخاطبان می‌توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول آن دسته از نشریات تخصصی هستند که نویسندگان و خوانندگان هر دو متخصص رشته‌ای هستند که نشریه در آن خصوص منتشر می‌شود و گروه دوم نشریاتی هستند که نویسندگانش متخصص آن رشته بوده‌اند؛ ولی الزاما خوانندگان متخصص آن رشته نیستند، بلکه طیف گسترده‌ای از متخصصان و علاقه‌مندان به آن رشته خواننده‌ی این گروه از نشریات محسوب می‌شوند...
نشریات تخصصی را می‌توان به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد و از جهت مخاطبان می‌توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول آن دسته از نشریات تخصصی هستند که نویسندگان و خوانندگان هر دو متخصص رشته‌ای هستند که نشریه در آن خصوص منتشر می‌شود و گروه دوم نشریاتی هستند که نویسندگانش متخصص آن رشته بوده‌اند؛ ولی الزاما خوانندگان متخصص آن رشته نیستند، بلکه طیف گسترده‌ای از متخصصان و علاقه‌مندان به آن رشته خواننده‌ی این گروه از نشریات محسوب می‌شوند.
هر کدام از این دوگروه از نشریات، جایگاه، اهمیت، کارویژه، رسالت و روشمندی خاص خود را دارند و نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد ولی به نظر می‌رسد نشریات گروه دوم به جهت نقشی که در گسترش رشته‌های تخصصی و تبیین موضوعات تخصصی به طیف گسترده‌تری از مخاطب دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. «همشهری دیپلماتیک» در زمره‌ی این طیف از نشریات تخصصی قرار می‌گیرد که نویسندگانش تلاش می‌کنند تا دانش و تخصص خود را با طیف گسترده‌تری از مخاطبان به اشتراک بگذارند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code